logo
Slomškov trg 10, Celje  |  03 492-57-30  |  [email protected]
slo  | eng

Šolski in hišni red

Hišni red in navodila obnašanja v času koronavirusa se spreminjajo glede na aktualno epidemiološko situacijo in je objavljen na oglasni deski v avli šole ter na spletni strani Glasbene šole Celje.

Šola zagotavlja učencem reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagoditev dela za zelo nadarjene.

Učenci so v glasbeni šoli lahko obremenjeni z največ osmimi šolskimi urami pouka na teden. K pouku, vajam in nastopom prihajajo redno in točno po urniku ter dogovorih. Izpolniti morajo minimalni program, ki je določen z učnim načrtom. Učenci nastopajo v skladu z izobraževalnim programom. Med čakanjem na nastop so zbrani in se kulturno obnašajo.

O morebitnem javnem nastopu izven glasbene šole morajo učenci vnaprej obvestiti šolo in dobiti soglasje razrednika. Vsak učenec prispeva k ugledu šole s kvalitetnimi nastopi. Za uspešno delo v šoli in zunaj nje lahko ob koncu šolskega leta dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.

Pri pouku so disciplinirani, kar pomeni, da so umirjeni, zbrano poslušajo razlago, navodila in aktivno sodelujejo. Prav tako so mirni in tihi, ko pred učilnicami in na hodnikih čakajo na začetek pouka ali nastopa, saj pogosto v istem času v bližnjih učilnicah poteka pouk. Učenci predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice pridejo s starši do avle šole, kjer počakajo na učiteljice. Učenci od 1. do 6. razreda ter učenci solfeggia vedno počakajo na učitelje NGL v avli šole. V Štorah, Vojniku in Dobrni učenci počakajo pred učilnico. V učilnico odidejo v spremstvu učiteljev.

O odsotnosti od individualnega pouka starši obvestijo učitelja takoj, ko otrok izostane, od skupinskega pouka pa starši obvestijo učitelja, oziroma odsotnost opravičijo, in sicer najpozneje v treh dneh po izostanku oziroma najpozneje v petih šolskih dneh po prihodu v šolo. V primeru daljše bolezni, odsotnosti več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka, lahko šola zahteva zdravniško potrdilo.

Učenci z vso odgovornostjo skrbijo za izposojeno šolsko glasbilo. V primeru poškodbe ali okvare glasbila krijejo stroške popravila sami oziroma njihovi starši. Varovati morajo vso lastnino šole in spoštovati šolski red.

Vzgojni ukrepi so opomin učitelja, opomin ravnatelja in izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor. Učenci so lahko izključeni iz šole zaradi hujših kršitev šolskega reda, zlasti zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačevanja akontacije prispevka staršev za materialne stroške.

Učitelji sodelujejo s starši na posebej dogovorjenih individualnih govorilnih urah, po razrednih nastopih, ob javnih nastopih in na roditeljskih sestankih.

Starši lahko spremljajo napredovanje svojega otroka tudi z navzočnostjo pri individualnem pouku po predhodnem dogovoru z učiteljem.

S preverjanjem znanja se ugotavlja razumevanje posredovane učne vsebine, z ocenjevanjem pa se ugotavlja in vrednoti doseženo znanje.

Na predšolski stopnji in v glasbeni pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje. Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.

Pri pouku, nastopih in izpitih se ocenjuje znanje učencev iz instrumenta, petja, plesa in solfeggia.
Pri pouku in nastopih se ocenjuje znanje učencev iz instrumenta, petja, plesa, komorne igre in orkestra.

Pri nauku o glasbi, solfeggiu, instrumentu in petju se znanje oceni najmanj dvakrat na ocenjevalno obdobje, pri komorni igri, plesu in orkestru pa vsaj enkrat. Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje s številčnimi ocenami.

V glasbeni šoli so letni in popravni izpiti. Izpite opravlja učenec pred izpitno komisijo, ki ima predsednika in dva člana. Učenec opravlja letne izpite ob polletju ali ob koncu šolskega leta. Izpitna komisija pri oblikovanju letne ocene upošteva tudi vse ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.

Učenci ob koncu pouka v šolskem letu dobijo spričevalo z letnimi ocenami za posamezne predmete. Učencu, ki konča izobraževanje na nižji stopnji, šola izda spričevalo o nižji stopnji. Učencu, ki konča izobraževanje na višji stopnji, šola izda spričevalo o višji stopnji. Ob koncu pouka v predšolski vzgoji in glasbeni pripravnici šola izda spričevalo o končanem programu.

Glasbena šola Celje je odprta med 7.00 in 20.00 uro. V tem času je na šoli organiziran pouk. Zaradi vadbe Celjskega godalnega orkestra, Mešanega pevskega zbora Orfej in Komornega moškega zbora v prostorih našega zavoda se dejavnost v celoti konča ob 21.00. Po 21. uri je na šoli vključen alarm. Objekt je varovan z video nadzorom in alarmnimi napravami. Monitorji z video nadzorom po hodnikih so nameščeni v zbornici.

Pouk poteka v petdnevnem tednu, ob sobotah le izjemoma v dogovoru z ravnateljem (npr. pred tekmovanjem, zaradi nadomeščanja, snemanja, vaje orkestrov ipd.).

Na Glasbeni šoli Celje so za vaje predvidene učilnice v času, ko niso zasedene zaradi pouka. Učitelj mora ime in priimek učenca ter uro vadbe vpisati v svoj urnik.

Pred učilnicami skupinskega pouka so garderobne omarice, namenjene garderobi učencev skupinskega pouka. Omarice so v času pouka zaklenjene. Pred začetkom individualnega pouka se učenec pred vstopom v učilnico preobuje v copate in svojo garderobo odloži v učilnici. Učilnice so v odsotnosti učitelja praviloma zaklenjene. Za garderobo učenci odgovarjajo sami.

Učenec prevzame odgovornost za red v učilnici v času vaje. Ob večernih prireditvah poskrbi za red na šoli organizator.

Glasbena šola Celje svoje učence in njihove starše obvešča na spletni strani šole, na oglasnih deskah osnovne stopnje in na oglasnih deskah srednje stopnje ter neposredno s pisnimi obvestili preko učiteljev skupinskega ali individualnega pouka. O zadevah, ki so povezane s poukom individualnega predmeta, učitelji svoje učence obveščajo osebno na urah, po elektronski pošti ali po telefonu.

Za večjo varnost učencev so bile v avli glasbene šole odstranjene vse prenosne table, stene so opremljene s fiksnimi tablami. Za bolj varno pot do šole je bila v dogovoru z Mestno občino Celje prestavljena veriga in stebrički pri cerkvi tako, da lahko 2 avtomobila ustavita neovirano in lahko otrok varneje izstopi /vstopi v avto. Pri avtomatski verigi bosta za dostavo otrok v glasbeno šolo namenjena vsaj dva parkirna prostora.

Dislociran oddelek Štore: na dislocirani lokaciji poteka pouk na Osnovni šoli Štore vsak dan od 13.30 dalje. Velja hišni red osnovne šole.

Dislociran oddelek Vojnik: na dislocirani lokaciji poteka pouk na Osnovni šoli Vojnik vsak dan od 14.00 dalje. Velja hišni red osnovne šole.

Dislociran oddelek Dobrna: na dislocirani lokaciji poteka pouk na Osnovni šoli Dobrna v ponedeljek, sreda, petek od 13.45 dalje. Velja hišni red osnovne šole.

 

Knjižnica Glasbene šole Celje deluje po naslednjem urniku:

Ponedeljek – petek: 14.00 do 15.00

Možnost izposoje gradiva je v času uradnih ur.

 

Skip to content